برترین خبر: محمد آقایی فرد؛ روزنامه نگار به ویدئوی انتقادی پدر آرات واکنش نشان داد.

واکنش به ویدئوی انتقادی پدر آرات