به گزارش برترین خبر ، فرماندار نوشهر اظهار کرد: نامگذاری سالهای اخیر با محوریت تولید از سوی مقام معظم رهبری , نشانگر اهمیت اشتغال و توسعه تولید در کشور و به تبع آن در شهرستان هاست ، لذا باید موانع تولید برطرف شود .

وی تصریح کرد: بارها در حضور روسای دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه یادآور شده ام که نباید مصوبات جلسه بصورت مکتوب در صورتجلسات خلاصه شود و باید خروجی این نشست ها اجرایی و عملی گردد .

دکتر صفرنژاد خاطرنشان کرد:  فراهم کردن زمینه جهت حضور سرمایه گذار خصوصا در بعد گردشگری و توریستی با توجه به قابلیت منطقه نقش حیاتی در اشتغال و توسعه پایدار منطقه خواهد داشت .

فرماندار نوشهر یادآورشد:  طرح سحاب در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر آبادسازی روستاها و مناطق محروم با هدف مهاجرت معکوس از شهر به روستا و به جهت بهره ور ساختن منابع و هدفمند کردن آموزش و ایجاد اشتغال به فراخور نیاز هر منطقه با توجه به مزیت ها و ویژگی های مناطق روستایی تحت عنوان: “آیین نامه سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت (سحاب)” تدوین گردیده است.