به گزارش برترین خبر،

✅ همه مدیران دستگاه‌ها، ادارات و سازمانها،
کارمندان و کارکنان زیر مجموعه را نسبت به رعایت عفاف و حجاب اسلامی توجیه نموده وبه ارباب رجوع‌ خانمی که کشف حجاب کرده خدمات‌ ندهند.
و در نصب بنر عفاف و حجاب با تصاویر و محتوای جذاب در ورودی اداره ها، بانکها، دارو‌خانه‌ها، درمانگاها و فروشگاهای بزرگ اقدام نمایند.

✅اداره‌صنعت‌معدن‌واصناف نسبت به اعلام به واحدهای صنفی و فروشگاه های بزرگ برای رعایت قیمتهای مصوب هنگام فروش و جلوگیری از احتکار و رعایت موازین اسلامی به‌ویژه رعایت عفاف و حجاب‌اسلامی برای پرسنل و کارکنان این واحد‌ها اقدام عاجل نمایند‌ به‌خریداری که‌کشف‌ حجاب کرده تذکر دهند.

✅ پرسنل محترم نیروی انتظامی با همکاری عزیزان سلحشور بسیجی و مسئولین‌ذیربط در خصوص رعایت شئونات اسلامی ، و تذکر لسانی‌در امررعایت حجاب‌اسلامی و برخورد با هنجارشکنان اجتماعی در اماکن عمومی ، رستورانها ، تفرجگاهها ، پارکهای جنگلی و سواحل
اقدام لازم را بعمل آورند.

✅ دستگاه های اجرایی ، ادارات ، نهادها و سازمانها ، هنگام وقت فریضه شرعی نماز نسبت به پخش ملکوتی اذان اقدام نمایند.

✅سازمان تبلیعات و اداره اوقاف دو نهاد متولی مستقیم مساجد در امربه‌روز‌ رسانی مساجد و جذابیت حضورهمه جانبه مردم به ویژه جوانان و نوجوانان موانع را برطرف نمایند.

✅ بخشداری‌ها باجلسات‌توجیهی برای شوراها و دهیاریهای روستا نسبت به رعایت شئونات دینی و اجتماعی با استفاده از پیام‌های صامت ( نصب بنرها ) به ویژه نصب بنر عفاف و حجاب‌اسلامی در روستاها اقدام نمایند.