به گزارش برترین خبر و به نقل از مردمگرا، در پی طرح سوال آقای منصورعلی زارعی، نماینده مردم شریف ساری و میاندورود، اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران و تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از آقای دکتر اردکانیان، وزیر نیرو در دولت یازدهم، در جلسه دوم تیرماه سال جاری هیات رئیسه با وزیر، رئیس کمیته آب کمیسیون تخصصی، متقاضیان طرح سوال و کارشناسان محترم مدعو، آقای دکتر تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر در حضور ایشان، صراحتا اذعان داشتند: “حسب بررسی مهندسی ارزش انجام شده، هر دو گزینه‌ احداث سد مخزنی و انتقال آب از مخزن سد شهید رجایی کاملا رد شده است، اما تامل بفرمایید تا موضوع رسما از سوی وزارت نیرو اعلام شود” لذا در حالی که با عنایت به این اظهارات و همچنین ایرادات جدی وارده از سوی دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان طراح سوال منتظر ادامه روال قانونی برای توقف احداث سد بودند، اما در کمال تعجب از سوی آقای دکتر گلرو نماینده محترم سمنان، خبری در صفحات مجازی ایشان و متعاقبا رسانه‌های استان سمنان، مبنی بر تخصیص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات خزانه برای احداث سد فینسک منتشر شد.

با انتشار این خبر، آقایان زارعی و بابایی کارنامی، نمایندگان مردم شریف ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، سریعا پیگیر ماجرا شده و طی مکاتبه ای دلیل این رفتار متناقض را علیرغم نتایج همه بررسی های فنی و کارشناسی انجام شده و ایرادات قانونی وارده از وزیر محترم نیرو خواستار شدند و بر مطالبه به حق جامعه علمی و کارشناسی و ذینفعان واقعی دشت تجن، برای توقف احداث سد فینسک بر مبنای نتایج بررسی‌های کارشناسی تاکید نمودند.

در نتیجه پیگیری‌های به عمل آمده، معاونت حقوقی و مجلس وزارت نیرو مجددا خطاب به نماینده محترم مردم سمنان مکاتبه نموده و صراحتا اذعان داشتند: نامه قبلی کان لم یکن تلقی می گردد.

وزیر جدید نیرو نیز صراحتا بر توقف عملیات اجرایی تا دریافت گزارش کامل بررسی‌های کارشناسی و قانونی انجام شده تاکید نمودند و خبرهای جدید و موثق در این رابطه پس از دریافت تصویر مکاتبات رسمی مربوطه انتشار خواهد یافت.