به گزارش برترین خبر ، در این جلسه با اکثریت آرا جناب آقای عباس ایزدی به عنوان ریاست شورا، خانم رقیه معصومیان بعنوان نایب رئیس و سخنگوی شورا، آقای حامد کیانی بعنوان خزانه دار، آقای منوچهر کیانی به عنوان منشی اول و آقای محمد پیام بعنوان منشی دوم به مدت یک سال از تاریخ ۱/ ۶/ ۹۹ الی ۳۱ / ۵/ ۱۴۰۰ تعیین و معرفی شدند.

همچنین درخصوص تعیین نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیونهای شهرداری خانم رقیه معصومیان بعنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده صد بدوی، آقای حامد کیانی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده صد تجدید نظر، خانم رقیه معصومیان بعنوان نماینده شورا در کمیسیون معاملات، آقای عباس ایزدی بعنوان نماینده شورا در کمیسیون تحویل و کمیسیون قطع اشجار، خانم رقیه معصومیان بعنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ ، نماینده شورا در امور تاکسیرانی و نماینده شورا در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری معرفی گردید.