به گزارش برترین خبر ، دکتر اکبر اصغرزاده دبیر ششمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن با اعلام این خبر گفت: ابتدا قرار بود این سمینار به‌صورت حضوری  در ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ برگزار شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا و نیز مشخص نبودن وضعیت آینده این بیماری، کمیته برگزاری این سمینار، تصمیم به برگزاری مجازی آن گرفت.

وی افزود: اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارایه آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘژوﻫﺸﯽ، ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد در ﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

اصغرزاده یادآورشد:  در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر، اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی از داﻧﺸﮕﺎ‌‌‌ه‌‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.