به گزارش برترین خبر ، در این نشست، رجبی مدیرکل امور اجتماعی، با طرح مسأله دغدغه کاهش جمعیت، روند پیری جمعیت و پیامدهای آن در دو دهه آینده در استان مازندران، خواستار ارایه طرحی کاربردی از اعضای حاضر در جلسه شدند آنگاه پس از ارایه آمار وضعیت جمعیتی از سوی دکتر فاطمی رییس مرکز ثبت احوال استان و دکتر سلیمانی در مورد وضعیت مطلوب بهداشتی برای افزایش جمعیت، طرح اولیه دکتر خفری، عضو کارگروه جمعیت استانداری به بحث نهاده شد؛ سپس اعضای هیأت علمی گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان؛ دکتر فروتن متخصص جمعیت شناسی، دکتر کریمی متخصص بازار کار، دکتر شارع پور جامعه‌شناس، دکتر هاشمی روان‌شناس و اعضای هیأت علمی پژوهشی این گروه دکتر متولیان پژوهشگر حوزه خانواده و دکتر یحیی‌زاده روان‌شناس، در این مورد نظراتی را ارایه کردند.

در پایان پس از ایراد سخنان دکتر طوسی مدیرکل امور بانوان استان، دکتر رضوانیان مدیر گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان، به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخت و در نهایت موافقت شد که این جلسه مشترک تا رسیدن به نتیجه مطلوب به صورت ماهانه تداوم یابد.