به گزارش برترین خبر ، محمدی ضمن اهمیت تامین سوخت با رویکرد مدیریت بحران گفت : شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با توجه به سه موقعیت عملیاتی با رویکرد مدیریت قبل از بحران ، حین بحران ، بعد از بحران اقدامات موثری را دارد که می تواند در زمان بحرانی بسیار موثر و اثربخش باشد .

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان نور خاطر نشان کرد : تأمین به موقع سوخت قبل از وقوع بحران جهت ماشین آلات سنگین تحت مدیریت شهرداری ها ، معادن و اداره راه سازی شهرستان یکی از مهمترین وظایف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشد که تحقق یافته است که با ورود و استفاده درست از این ماشین آلات سهم بسزایی در مدیریت بحران خواهد داشت.

محمدی ضمن اشاره به برگزاری مانور های متعدد و ارتقاء سطح آمادگی افزود : مدیریت بحران در زمان افت فشار گاز مناطق شهری و همچنین تامین سوخت مناطق بالادست فاقد گاز طبیعی و تامین سوخت تنها ترین جایگاه سوخت بنزین بخش بلده و حتی تامین سوخت مراکز تولیدی در زمان قطع گاز و غیره از اقدامات بسیار مهم در امر خدمت رسانی است که سعی شده است تا کنون با اهتمام هر چه بیشتر در دستور کارقرار گیرد تا با کمترین خسارت و هزینه بتوانیم با تمرکز بیشتر به بخش های دیگر یاری داده و همراه دستگاه ها ی دیگر در امر مدیریت بحران باشیم.