صاحب امتیاز: هادی جوزن

مدیرمسئول: هادی جوزن

محل دفتر مرکزی: مازندران، نور