رئیس ستاد کرونا پاسخ بدهد؟

به گزارش برترین خبر ، عدم بازگشایی باشگاه ها و بطور کل تعطیلی ورزش،پاک کردن صورت مسئله از نگاه مدیران ستادی در پیشگیری از کروناست که ساده ترین راه حل را انتخاب می نمایند که این مسئله راه درمان و پیشگیرانه ای برای مبارزه با کرونا نیست!

مسئولین بایدصدای دردمندان و انتقاد کنندگان به تصمیمات ستاد پیشگیری از کرونا را بشنوند و لمس نمایند،مطمئنآ حذف،سکون و نشنیدن صدای مخالف هنر نیست!؟

ورزش عامل سلامتی ست یا عامل کرونا!؟ مسئله این است…

ورزش بعنوان مهم ترین عامل سلامتی در متن جامعه است نگاه شادابی،پویایی وحتی کاهش هزینه درمان جامعه را با مُهر پلمپ خدشه دار نکنید و سیکل زنجیره سلامت جامعه را قطع ننماید،تبعات جبران ناپذیری دارد

خبرنگار : تارا هاشمی