به گزارش برترین خبر ، دکترمهدی بشارتده سلوطی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه امروز در کشور و استان با نبود مدیریت بازار پول مواجه هستیم، اظهار کرد: بازار پول و بازار سرمایه دو مفهموم کاملا جدا از هم هستند و حضور بیش از اندازه بازار پول و یا بانک‌ها در بازار سرمایه و فقدان تفکیک فعالیت این دو در بازار سبب شده تا ناکارآمدی در نظام مالی مشهود باشد.

وی با بیان اینکه عملکرد و ماهیت بانک های دولتی متفاوت از بانک های خارجی است، تصریح کرد: اعطای تسهیلات بلندمدت و فعالیت بانک ها در قالب سرمایه‌گذار نشان دهنده حضور بیش از حد بانک‌ها در بازار سرمایه ناشی از ساختارمعیوب اقتصاد است.

استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران خاطرنشان کرد: اقتصادی که دولتی و به نوعی بسته باشد رانت زا و فساد زا است،در واقع بانک ها در این سیستم اقتصادی بنگاه‌دار هستند که عیب بزرگی محسوب می شود.

بشارتده سلوطی با اشاره به اینکه برای هدایت پس اندازهای مردم به سمت سرمایه گذاری مولد باید از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود، ادامه داد: در ایران به دلیل نبود نهادهای مالی، پس انداز به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی شود و بیشتر مردم آن حجم از دارایی خود را به شکل پول و دارایی واقعی هنوز حفظ می کنند اما انتظار من این است که پس اندازهایشان وارد سیستم اقتصادی مولد شود و دچار ارزش افزوده و سرمایه شوند که این اتفاق رخ نمی دهد.

وی یادآورشد: بازارهای سرمایه یعنی بازارهایی که داد و ستد های مالی بلندمدت مانند اوراق قرضه اوراق مشارکت و سهام را شامل می شود و بازارهای پول همان بازارهای کوتاه مدت است.

استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران معتقد است: سازوکارهای مالی سهم دولتی ها کاهش پیدا کند و باید به جایگزینی نظارت به جای دخالت جامعه عمل بپوشانند.

بشارتده سلوطی بیان کرد: عبور از سیاست های پولی با تصمیم هایی که گرفته شد عمدتا کورکورانه بوده و باید به سمت سیاست های هدایت پول برود یعنی  باید پول را به بخش بازارهای مولد هدایت کنیم. 

وی گفت: ما کمبود نقدینگی نداریم اما نتوانسیم این نقدینگی را به بازارهای تولید هدایت کنیم اگر این کار انجام و پول در استان و کشور مدیریت شود بسیاری از مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی حل خواهد شد.