به گزارش برترین خبر ، دکتر خصالی با اعلام این خبر افزود: بر اساس نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، با توجه به داده‌های بازه زمانی ۹۷ – ۹۵ و بر اساس روش‌شناسی جدید انجام شد،  ۱۰۳ دانشگاه در دسته‌بندی در همکرد (شامل دانشگاه‌های جامع، صنعتی، هنر، علوم کشاورزی و ……) و ۷۲ دانشگاه در دسته‌بندی دانشگاه‌های جامع مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر این اساس، دانشگاه مازندران موفق شد به مقام دوازدهم با توجه به معیار  بین‌المللی‌سازی در دسته‌بندی دانشگاه‌های جامع، مقام شانزدهم با توجه به معیار پژوهش در دسته‌بندی دانشگاه‌های جامع، مقام هجدهم با توجه به معیار  بین‌المللی‌سازی در دسته‌بندی در همکرد نائل شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به دسته‌بندی در همکرد، افتخارات دانشگاه مازندران در شاخص‌های مورد ارزیابی را، کسب رتبه دوم در زیر شاخص”پژوهشگران پر استناد در فهرست کلاریویت آنالیتیکس”، کسب رتبه سوم در شاخص “اساتید و پژوهشگران بین‌المللی”، کسب  رتبه پنجم در  شاخص”عضویت دانشگاه در کنوانسیون‌های بین‌المللی”، کسب رتبه هفتم در زیر شاخص‌های ” نسبت استناد به مقاله در ISC ” و ” نسبت استناد ISC به ‌هیأت علمی”، کسب رتبه نهم در زیر شاخص” نسبت مقالات ISC به ‌هیأت علمی ” اعلام کرد.
دکتر خصالی در پایان، به دسته‌بندی دانشگاه‌های جامع پرداخت و گفت: کسب رتبه نخست در زیر شاخص “پژوهشگران پراستناد در فهرست کلاریویت آنالیتیکس”، کسب رتبه سوم در شاخص” اساتید و پژوهشگران بین‌المللی”،  کسب رتبه چهارم در شاخص”عضویت دانشگاه در کنوانسیون‌های بین‌المللی”، کسب رتبه ششم در زیر شاخص “نسبت به استناد به مقاله در ISC “، کسب رتبه هفتم در زیر شاخص”نسبت استناد ISC به هیأت علمی”، کسب رتبه نهم در زیر شاخص” نسبت مقالات ISC به هیأت علمی” از افتخارات دانشگاه مازندران می‌باشد.