اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

به گزارش “برترین خبر” برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
متوسطه دوره اول:
از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی
از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩
از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨
از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧
از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:
از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
از ساعت ١٢تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه دوم:
از ساعت١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها
از ساعت ١۵ درس زیست شناسی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی
از ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
از ساعت ۱۶ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و  علوم تجربی
از ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته‌‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
از ساعت ١٧ درس فارسی٣ پایه ١٢  تمام رشته‌ها
شبکه ۴:
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:
از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ٩:٣٠ تا ٩:۵۵ درس آشنایی با بناهای تاریخی – رشته نقشه کشی معماری پایه۱۰ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای
از ساعت ٩:۵۵ تا ۱٠:٢۵ درس عربی تمرین‌ های درس سوم – پایه دهم – درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
از ساعت ١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠  درس شهروند الکترونیکی ادامه فصل ۵ و۶ – رشته کامپیوتر پایه ۱۰ – شاخه کاردانش
از ساعت ۵٠: ١٠ تا ١١:١۵ درس ریاضی ١ – پایه١٠  نسبت های مثلثاتی  – درس مشترک  شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
از ساعت ١۵: ١١ تا ١١:٣۵ درس حسابداری تکمیلی  – پایه١١- بدهی‌ها و تعهدات  بصری-  شاخه کاردانش
از ساعت ٣۵۸: ١١ تا ١٢ درس حسابداری مقدماتی- پایه١٠- بستن حساب‌های موقت و دایم- شاخه کاردانش/فارس