به گزارش برترین خبر و به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، سید محمد زمانی از اجرای طرح جامع تغذیه سالم و سلامت زنان روستایی با همکاری و معاونت شبکه بهداشت و درمان شهرستان محمودآباد در روستاهای پایلوت آزادمون، برنجده، میرعلمده، زردآب، حاجی کلای سفلی و گل محله خبر داد و گفت: این طرح بصورت ملی و مشترک بین دستگاه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی با هدف بهبود رفتارهای تغذیه ای و اصلاح الگوی غذایی خانوارهای روستایی با محوریت زنان در کشور اجراء می گردد.

زمانی با اشاره به سوابق ارزنده همکاری بین این دو بخش و همچنین با توجه به شیوع بیماریهای متابولیک و غیر واگیر بویژه در مناطق روستایی به علت الگوی غلط تغذیه ای، مصرف کم میوه و سبزیجات، افزود: در این طرح سعی بر آن است با اجرای باغچه های خانگی و بصورت عملی، با تاکید بر تولید محصول سالم، راهکارهای کاهش مصرف نهاده های شیمیایی اعم از، کود و سم را به جامعه هدف، یعنی “زنان روستایی” آموزش داد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ادامه داد: در این طرح ۷۳ زن روستایی با ایجاد باغچه های خانگی و تولید انواع سبزی و صیفی جات در طی یک دوره زمانی با نحوه تولید محصول سالم، راهکارهای مبارزه غیر شیمیایی با آفات و بیماریهای شایع و نیز مبانی تغذیه سالم و تامین سلامت عمومی جامعه آشنا می گردند.

وی افزود: با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، پایش و غربالگری سرطان پستان، دیابت و فشار خون نیز در گروه هدف صورت می پذیرد.