به گزارش برترین خبر ، در این طرح که با هدف انطباق فضای فیزیکی کلاس‌های درس دانشگاهی با طراحی آموزشی و اثربخشی آموزش دانشگاهی با استفاده از روش‌های ارزیابی و پژوهش، به ارزشیابی از ۱۱۰ کلاس درس دانشگاهی پرداخته شد، دکتر رضا میرعرب رضی به عنوان مجری و دکتر نصرت‌اله گودرزی به عنوان همکار با دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم همکاری داشتند.

یادآور می‌شود: نتایج این طرح، شاخص‌های فضای فیزیکی استاندارد کلاس‌های درس دانشگاهی بر اساس ویژگی‌های کالبدی و آموزشی را نشان داد.